Englishივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი

მისამართი:     მერაბ ალექსიძის II შესახვევი, 2, თბილისი 0193

ელ-ფოსტა: nino.partsvania@tsu.ge