E ISSN 1512-3391

03.02.1941 06.05.1990
 

International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations

"QUALITDE 2011"

Dedicated to the 70th birthday anniversary of Professor T. Chanturia

November 4 - 6, 2011, Tbilisi, Georgia


       
  Abstracts    
       
  Programm Committee:   Participants:
  R. Hakl (Czech Republic)     M. Ashordia, M. Kvekveskiri E. Litsyn, Yu. V. Nepomnyashchikh, A. Ponosov
  N. I. Izobov (Belarus)   I. Astashova A. Lomtatidze, J. Šremr
  S. Kharibegashvili (Georgia)   G. Berikelashvili E. K. Makarov, E. A. Shakh
  I. Kiguradze (Georgia)   M. O. Bilozerova K. Mamsa, Yu. Perestyuk
  T. Kiguradze (USA)   A. Domoshnitsky G. A. Monteiro, M. Tvrdý
  M.O. Perestyuk (Ukraine)   Ph. Dvalishvili S. Mukhigulashvili
  I. Rakhůnková (Czech Republic)   V. M. Evtukhov, A. M. Klopot V. V. Nikonenko
  N. Kh. Rozov (Russia)   J. Gvazava Z. Opluštil, J. Šremr
      R. Hakl N. Partsvania
  Organizing Committee:   R. Hakl, M. Zamora M. Perestyuk, P. Feketa
    N. Partsvania (Chairman)   M. Iordanishvili B. Půža, Z. Sokhadze
    M. Ashordia   N. A. Izobov, S. A. Mazanik I. Rachůnková
    G. Berikelashvili   O. Jokhadze A. Rontó, V. Pylypenko
    M. Japoshvili (Secretary)   S. Kharibegashvili S. A. Shchogolev
    M. Kvinikadze   I. Kiguradze O. R. Shlyepakov
        T. Kiguradze S. Stanĕk
        A. Yu. Kolesov, N. Kh. Rozov T. Tadumadze, A. Nachaoui, N. Gorgodze
        A. V. Kostin, L. L. Kol'tsova, T. Yu. Kosetskaya, T. V  Kondratenko O. S. Vladova
        A. A. Levakov